Volební program do komunálních voleb 2018 

Prezentujeme volební program do komunálních voleb 2018.

22. srpna proběhlo losování čísel pro jednotivé kandidující strany do podzimních voleb. Získali jsme číslo 2.

Jako první Vám představujeme program pro školství. Vytvářely ho významné kapacity z řad havířovských pedagogů - PaedDr. Václav Hujer (dnes již bývalý ředitel ZŠ Jarošova), Mgr. Michaela Janíková (učitelka 1. stupně na ZŠ F.Hrubína) a podíleli se na něm i další skvělí pedagogové města Havířov. Všem patří velké poděkování.

Program pro školství

Učitel je v prvé řadě profesionál. Vytvářejme mu takové podmínky, aby mohl v klidu vykonávat svou práci – kvalitně rozvíjet naše děti. Město musí umět pracovat s vedením jednotlivých škol, podporovat tvořivou práci učitelů, vytvářet jim zázemí a podmínky pro vysokou úroveň vzdělávání.

Vyučování má žáky zaujmout nejen moderními technologiemi, ale také sepětím s tradicemi a zvyky, má rozvíjet vztahy mezi dětmi a seniory, podporovat talentované děti, stejně jako děti s jinými zvláštními potřebami.
Podpoříme vzájemnou intenzivnější spolupráci mateřských, základních a středních škol směřující k rozvoji osobnosti dětí a žáků, podpoře technického a humanitního vzdělávání i jejich vztahu k Havířovu a regionu. Vnímáme také důležitost alternativního školství, o které je nejen v Havířově stále rostoucí zájem a má velmi dobré výsledky.

Máme zájem na tom, aby naše školy byly školami otevřenými k rodičům i veřejnosti a vytvářely příležitosti pro volnočasové aktivity.

Chceme dostupné vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Nejen, že zachováme stávající, ale budeme rozvíjet další příležitosti ke vzdělávání seniorů.

Město musí lépe využívat příklady DOBRÉ PRAXE. A to nejen ve školství.

Kultura v Havířově

Kultura v Havířově je specifická. Přesto, že je Havířov nejmladším městem, můžeme se pyšnit hned několika významnými kulturními akcemi. Jednak je to znovuobnovení Havířova v květech a pak stálice v přehledu významných kulturních akcí, které jsou divácky věhlasné i v okolních městech a zemích, jako jsou Havířovské slavnosti, dříve nesoucí název Hornické slavnosti.

Ale i v novodobých kulturních dějinách nejmladšího města se můžeme pochlubit již známým festivalem Vox Organi, který je v programu nabídnut Havířovanům vždy na podzim.

Havířov má zrekonstruované kino, které je díky tomu na vysoké úrovni. Promítají se zde nejen filmy pro děti a dospělé, ale také přenosy z mezinárodních oper a operet.

Chceme na tyto dílčí projekty volně navázat, rozvíjet nové se zaměřením také na mladé lidi a celkově kulturu zefektivnit. Nyní výčet aktivit, které chceme prosadit:

- zasadíme se o významnou rekonstrukci Letního kina s multifunkčním využitím venkovních prostor; Letní kino promítající v pozdních hodinách bude nabízet i jiné žánry než pohádky pro děti
- podpoříme aktivity místních hudebních skupin, amatérských spolků, kulturních sdružení prostřednictvím finančních dotací, které se pokusíme od stávajících navýšit. Stejně tak podpoříme rozšíření nabídky uměleckého zázemí těchto skupin (hudební či divadelní kluby)
- budeme propojovat podnikatelské a kulturní prostředí
- ponecháme počet dní „Městských slavností“ při zachování hodnotného a pestrého pátečního a sobotního programu
- ve volebním období se zasadíme o konání významné havířovské kulturní akce Havířov v květech v jasných intervalech
- ve spolupráce s Moravskoslezským krajem zajistíme, aby Havířovské slavnosti byly zařazeny do kategorie Kulturní akce krajského a nadregionálního významu
- zasadíme se o finanční zpřístupnění kulturních domů pro školky, školy a občanská sdružení, tak aby nemuseli své akce pořádat mimo město či v neadekvátním zázemí
- snížíme ekonomickou náročnost kulturních domů úpravou jejich provozu
- jednotlivým kulturním stánkům chceme zajistit programovou samostatnost
- chceme nabídnout bohaté kulturní aktivity v prostorách zrekonstruované haly vlakového nádraží
- i nadále budeme podporovat akce podobné „Inkubátoru“, který měl v Havířově velký úspěch
- budeme usilovat o zahájení rekonstrukce Společenského domu Reneta, kde se nachází jeden z největších tanečních sálů, jenž bývá místními občany využíván
- budeme podporovat výstavy a vernisáže různých žánrů
- budeme hledat alternativu pro provozovatele kolotočů nejen na ploše u Slavie, ale i v rámci akcí na náměstí
- chceme, aby Vánoční městečko mělo vánoční atmosféru a tak upravíme pravidla pro stánkový prodej pouze na klasickou vánoční tématiku, podobně jak je tomu např. v Ostravě
- budeme podporovat akce typu „Havířovské dvorky“ a tím vracet městu jeho původní dvorkové kouzlo

Program pro bezpečnost

Havířov nejvíce ohrožují drogy! Drogoví dealeři a výrobci drog nemají v tomto městě co dělat!
Zaměříme se na ně a budeme se snažit je nejen z městských, ale i ze všech ostatních bytů vytlačit pryč mimo město. Budeme prohlubovat veškerou prevenci vedoucí k radikálnímu snížení drogového problému na území města. Například projekt Revolution train (protidrogový vlak) má být v Havířově co nejdelší dobu v roce. Revolution train je projekt protidrogové prevence založený na odstrašujícím smyslovém prožitku toho, jaké zlo způsobují drogy.

Zasadíme se o kvalitní technické vybavení pro Městskou i státní policii, která na území města přispívá k bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel soužití mezi lidmi, na dodržování obecně závazných vyhlášek a podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu v ulicích, nebo se podílí se na prevenci kriminality v obci. Podpoříme zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě, jednak zřízením bezpečných křižovatek a osvětlených přechodců pro chodce, ale také provozováním úsekových měření rychlosti.

Podpoříme stávající Programy prevence kriminality v Havířově:
Projekty sociální prevence, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro využití volného času dětí a mládeže v Havířově.
Projekt „Ženy, naučte se bránit“, cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy, jak se vypořádat s pouliční kriminalitou a může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.
Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova.
Asistent prevence kriminality“ má smysl! Asistenti prevence kriminality jsou důležitými zaměstnanci Městské policie Havířov. Jsou to příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, kteří svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá. Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.

Občan Havířova musí žít v bezpečném městě. Strážník MP je jeho partner, který mu pomáhá řešit rizikové situace. Strážník Městské policie si stejně jako voják nebo policista ČR zaslouží výsluhovou penzi. Tlačíme a nadále budeme tlačit na naše zákonodárné orgány, aby tuto penzi uzákonily.
Město musí lépe využívat příklady DOBRÉ PRAXE.

Sociálně citlivé město

Jsme si plně vědomi negativního demografického vývoje našeho města. Město Havířov patří bohužel věkovou strukturou k jedněm z nejstarších měst v naší zemi, a tomu by měla rovněž odpovídat sociální politika města. Budeme podporovat ty poskytovatele sociálních služeb, kteří splňují standardy kvality a zákonné podmínky pro poskytování těchto služeb a budeme podporovat růst kapacit všech potřebných služeb – terénních, ambulantních a zejména pobytových.
Pro občany Havířova a okolí podpoříme vybudování dalších potřebných míst v cenově dostupných domovech pro seniory spadajících pod správu města. Budeme pokračovat v projektu rekonstrukce Mánesovy školy na domov se zvláštním režimem. Chceme budovat sociální politiku koncepčně, od podpory občanů v jejich bytech prostřednictvím sítě pečovatelských služeb, přes dostatek míst v denních stacionářích i pro seniory, přestavba malometrážních sociálních bytů s navazujícími službami až po dostatek lůžek s kvalitní dostupnou péči v domovech pro seniory.
Samozřejmostí je podpora Centra volnočasových aktivit a Akademie III. věku v Havířově.
V rámci činnosti města bychom chtěli výrazně posílit počet terénních sociálních pracovníků odboru, kteří pomohou občanům města řešit jejich situaci. V rámci našich vazeb na naše poslance a senátory, budeme usilovat i o předkládání návrhů, které budou zlepšovat přehledné a předvídatelné financování sociálních služeb a usilovat o zjednodušení administrativní zátěže v této oblasti. Chceme pokračovat v takovém nastavení pravidel financování sociálních služeb, které budou splňovat kritéria financování Moravskoslezského kraje. Budeme usilovat o propojení zdravotní a sociální péče.

Transparentní a efektivní správa města

Otevřenost, komunikativnost a sdílení informací jsou pro nás základy odpovědné politiky města. Chceme, aby občané byli vždy informovaní a měli tak možnost kontrolovat, jak každý z jimi zvolených zastupitelů a radních pracuje a rozhoduje. Pokud politik nemá zpětnou vazbu ani zájem nechat občanům kontrolu nad svým rozhodováním, může selhat ve veřejné funkci. V takovém případě by ale měl nést následky za své jednání.

Budeme prosazovat posílení veřejné kontroly i nad tím, jak město hospodaří. Zveřejníme všechny zakázky města, jejichž hodnota přesáhne nad 200 tisíc korun bez ohledu na to, jestli to ukládá městu zákon. Při zadávání veřejných zakázek budeme maximálně transparentní.

Zjednodušíme občanům přístup ke službám města. Připravíme portál občana, který bude jedním centrálním místem pro komunikaci s místním úřadem. Budeme podporovat projekty zavádění eGovernmentu, které umožní občanům komunikovat s jednotlivými odbory města přes počítač nebo mobilní telefon, a to nejen pro poplatky nebo rezervační systém.

Oběžník, nikoli obíhající občan
Nastartujeme změnu, na jejíž konci by občan měl možnost komunikovat pouze s jedním úředníkem a nemusel řešit jednu věc na několika odborech města s mnoha zaměstnanci. Zajistíme, aby občan dostal odpověď od radnice na každý podnět.
Efektivní a levnější úřad

Zefektivníme fungování úřadu města
podpoříme konkrétní změny, které povedou ke zvýšení efektivity místní správy - především kvalitní analýzou procesů, podporou digitalizace úřadu a jednotným nákupem SW licencí.
Budeme organizovat pravidelná neformální setkání zastupitelů s občany města, ať již budeme v opozici či v koalici.
Otevřenost, komunikativnost a sdílení informací jsou pro nás základy odpovědné politiky města. Chceme, aby občané byli vždy informovaní a měli tak možnost kontrolovat, jak každý z jimi zvolených zastupitelů a radních pracuje a rozhoduje. Pokud politik nemá zpětnou vazbu ani zájem nechat občanům kontrolu nad svým rozhodováním, může ztrácet zábrany a selhat ve veřejné funkci. V takovém případě by ale měl nést následky za své jednání.

Zdravé hospodaření města

Hospodaření je jedním z nejvýznamnějších úkolů pro zástupce vedení města a také jedním z nejtěžších. V posledních letech se městu daří ekonomicky velmi dobře, čemuž napomáhá ekonomický růst celé republiky a s tím spojené daňové příjmy našeho města. Daří se nám tak investovat, udržovat vyrovnaný rozpočet a snižovat zadlužení města.
Snižování zadlužení města je jednou z hlavních priorit a je zapotřebí využít právě pozitivního daňového vývoje k tomu, abychom dluh eliminovali co nejdříve. Úvěrová politika tomu byla také v posledních letech pozitivně nakloněna, neboť ceny úvěrů byly na nejnižší úrovni posledních let, a nám se podařilo získat výhodné refinancování úvěrů.
Je potřeba však zůstat ostražitými, protože ekonomika naší republiky je přehřátá a velmi brzy se dá očekávat recese, se kterou klesnou daňové příjmy, a udržet ekonomický vývoj města už nebude tak snadné. Proto musíme být připraveni a mít nachystané finanční rezervy.

Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit participativní rozpočet, který budeme chtít v dalších letech uvést do reality a zapojit tak veřejnost v určitých oblastech do rozhodování o účelovosti části celkového rozpočtu.
Budeme trvat na tom, aby penále, které město obdrželo za nedodržení smluvních podmínek stavebních společností při stavbě chodníků, bylo investováno do Podlesí, do lokality, která byla hlavně díky nedodržení termínu nejvíce poškozena.

Chceme zkvalitnit a zprůhlednit systém přidělování dotací sportovním oddílům a organizacím zajišťujícím vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách, a to nejen podle členů (dle nově zaváděné evidence sportovců), ale i s ohledem na jejich úspěchy a pokroky za poslední 2 roky a také na základě posudků regionálních sportovních svazů.
Systém dotací je potřeba rozšířit o možnost víceletých grantů pro dlouhodobé projekty. Nechceme, aby byla narušena jejich kontinuita, a aby se zpracovatelé nemuseli bát o jejich budoucnost.

Budeme usilovat o maximální možné získání dotací jak z Evropských fondů, tak i z dotačních programů (např. Moravskoslezského kraje nebo jednotlivých ministerstev), abychom ulehčili rozpočtu města a přesto mohli město dále rozvíjet. Budeme však u čerpání dotací rozumní a nebudeme čerpat dotace tam, kde to není potřeba.
Je zapotřebí spolupracovat s místními organizacemi i živnostníky a společně vytvářet dobré podmínky pro podnikání. Každého pracovního místa si vážíme, a proto chceme zajistit zázemí pro nově vznikající podnikatele. Budeme vytvářet podnikatelské inkubátory, nabízet StartUpy a hledat prostory pro podnikatelská centra, kde bude výhodnější nájemné.

Nebudeme slibovat nová pracovní místa a nové investory, ale budeme dělat vše proto, aby ti stávající tady zůstali a aby zde fungovali rádi.

Zelené město

Zeleň je ve městě důležitá nejen proto, že významně ovlivňuje mikroklima. Chceme důsledně chránit a obnovovat zeleň jako nejlepší obranu proti prachu, hluku a horku a minimalizovat vznik rozsáhlých zabetonovaných povrchů. Budeme aktivně pečovat o městskou zeleň v okolí obytných domů, obnovovat uliční stromořadí a po investorech důsledně vyžadovat úpravu zeleně po ukončení stavby.

Soustředíme se na nový trend zelených střech. K rozšíření zeleně chceme využít nově také sloupy veřejného osvětlení, ze kterých uděláme „železné stromy“.
Zavedeme chytrý systém třídění odpadu PAYT systém (PAYT – pay-as-you-throw / zaplať, kolik vyhodíš).  Za třídění a snižování produkce směsného odpadu chceme snížit poplatky za odpady.

Vylepšíme systém sběrných hnízd (kontejnerů) na tříděný i komunální odpad. Zajistíme vyvážení stále přeplněných hnízd (např. na sídlišti).
Rozšíříme dostupnost kanalizace, budeme podporovat občany v napojení se na stávající i nově budovaný řad.

Ve spoluprácí s Lesy ČR připravíme rekultivaci lesoparku. Budeme pokračovat v revitalizaci městských parku, zajistíme možnost kompostování v parcích, kdy se posečená tráva odváží a je možné ji zpětně využít pro hnojení parku.
Rádi bychom iniciovali vznik motýlích louček neboli květnatých louček podél cest.
Chceme být připraveni na třídění s ohledem na využití odpadu, zejména plastů. Plasty jsou rizikem, který globálně ovlivňuje a bude ovlivňovat zdraví lidí.

Parkování v Havířově

Parkování ve městě se stává pro místní občany neúnosným a každý řidič si bezesporu uvědomuje naléhavost tohoto problému. Denně vyjíždíme za prací, o víkendu za odpočinkem a při návratu řešíme problém s parkováním, neboť obecně parkovacích míst v mnoha částech Havířova je málo. Navíc se stává běžnou praxí, že jedna rodina užívá pro svou potřebu dva i více aut.

Abychom zabránili zpoplatnění parkovacích míst v kritických lokalitách:

Chceme pokračovat v projektu vybudování parkovacího domu.
Budeme pracovat na možnosti dalších jednosměrných ulic, obdobně jako u ulic Moskevská a Astronautů. 
Zavedeme modré parkovací zóny pro residenční parkování. Tím zamezíme stání dlouhodobě odkloněných vozů, které řidiči během roku užívají jen ojediněle nebo dokonce vůbec.