12. zasedání ZMH 

28.6.2016

Včerejší zastupitelstvo překreslilo politickou mapu Havířova. Komunisté vypověděli koaliční smlouvu s ANO 2011 a Hnutím pro Havířov. Novou koaliční smlouvu podepsali s ČSSD. Nová Rada města má šest členů z KSČM a pět členů z ČSSD. Primátorem zůstal Daniel Pawlas, ekonomickém náměstkem Eduard Heczko (oba KSČM). Novými náměstky se pak stali sociální demokraté Karel Šlachta (hospodářský rozvoj) a Jana Feberová (sociální rozvoj). Nová koalice má 31 členů, 15 sociálních demokratů, 13 komunistů, ke kterým se přidali tři přeběhlíci z ANO.

11. zasedání ZMH 

25.4.2016
Co se mimo jiné dělo na dubnovém zastupitelstvu:

- zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pro společnost KFC - jako jedni z mála jsme byli proti.
- byl schválen náš návrh na osvobození od poplatku za svoz odpadu pro děti do tří let
- do 30.6. 2016 má na autobusovém nádraží stát samostatná čekárna
- policie ČR již povolila zveřejnit audit o hospodaření v MRA
- v příštím roce by se mělo rekonstruovat hokejbalové hřiště u Stromovky

Turnaj v integrované boccie 

V sobotu 19.3.2016 se v Havířově uskutečnil již 15. ročník v integrované boccie. Svůj tým postavila i havířovská KDU-ČSL. Náš tým dva zápasy prohrál a dva vyhrál, ale o výsledky tady vlastně nešlo. Už teď se těšíme na další ročník.

10. zasedání ZMH 

22.2.2016

Co se mimo jiné dělo na dnešním zastupitelstvu?

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku. V tomto bodě jsme požádali vedení města, aby urychleně vyřešilo vztah města k Jednotkám dobrovolných hasičů, včetně pojištění členů sboru.
- Zastupitelstvo schválilo ocenění pedagogů, žáků a studentů.
- Schvalovaly se také dotace sportovním i mimosportovním subjektům. Oblast sportu tak jako každý rok provázely nemalé emoce. Zastupitelé i občané se tak dozvěděli, který sportovní klub preferují strany zastoupené v zastupitelstvu. KDU-ČSL se tohoto nedůstojného přetahování nezúčastnila - podporujeme všechny sporty v Havířově, obzvláště ty, které vychovávají děti a mládež.
- Interpelace zastupitelů se opět zvrhly ve vzájemné osočování ČSSD a ANO, kdo může za neutěšenou situaci v MRA.
- Také jsme se dozvěděli, že jednatel společnosti Zámek je stále ve střetu zájmů, ale koalici to nevadí.

Lesopark Stromovka 

3.2.2016

Rada města Havířova nyní 27. ledna 2016 schválila záměr realizovat projekt  „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“, jehož součástí je i rekonstrukce lesoparku Stromovka.

Pokud bude žádost o dotaci schválena měl by ve Stromovce vzniknout senzorický park, který bude odkazovat na historii hornictví v našem regionu.

V plánu je např. závěsná sestava pro dopravu materiálu, důlní lokomotiva s vozíky i napodobenina těžní věže. Komu by chyběl kulturní rozměr, může se z altánku postaveném z hajcmanů kochat plastikou s hornickou tématikou. Mimo kulturně-historické téma je součástí projektu i rekonstrukce sportovního hřiště a mobiliáře lesoparku. 

 

9. zasedání ZMH 

25.1.2016

Co se mimo jiné dělo na dnešním zastupitelstvu?

- byl schválen záměr prodeje pozemku KFC, definitivně by zastupitelstvo mělo rozhodnout v únoru. 
- výsledky auditu v MRA stále nejsou zastupitelům k dispozici
- ředitel MRA bude písemně odpovídat i na jednoduché otázky, na které lze odpovědět ano/ne
- stejný ředitel dostal od svých zaměstnanců v anonymní anketě nelichotivé hodnocení
-ve středu Rada rozhodne o novém řediteli SSRZ nebo vyhlásí nové výběrové řízení
-zástupce Nezávislých podpořil náš návrh na odpuštění poplatků děti do tří let,ale jelikož nejsou v zastupitelstvu tak nám v únoru s hlasováním nepomůžou

Pavel Bělobrádek v Havířově 

21.1.2016
Ve středu 20. ledna 2016 od 17.30 byl ve sboru CB Havířov hostem Pavel Bělobrádek (místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda KDU-ČSL). Setkání s ním zajistila místní Havířovská organizace KDU-ČSL. Pavel Bělobrádek ve sboru strávil cca 1,5 hodiny. Během té chvíle dokázal popovídat o svém životě. O své cestě víry i o své cestě do vrcholné politiky. Kdy z touhy stát se místostarostou v Náchodě se stal předsedou KDU-ČSL. Jeho slovy se jednalo o Boží humor. Děkujeme za milou návštěvu

12493647_484660775069931_9184233847672763572_o_2

Návrh na využití objektu bývalé ZŠ Mánesova 

Návrh na využití objektu bývalé základní školy na ul. Mánesova v Havířově –Městě je předkládán v návaznosti na potřeby občanů tak, jak jsou deklarovány v Komunitním plánu města Havířova. Zároveň návrh na využití objektu vychází z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2015-2020, který je aktuálním řídícím dokumentem pro sociální politiku kraje a naplňování priorit je zohledňováno také při financování sociálních služeb z rozpočtu kraje. Dále tento návrh vychází ze současných evropských trendů v plánování a poskytování sociálních služeb, kdy je preferována deinstitucionalizace sociálních služeb a co nejdelší setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí. Vytvoření nového zázemí pro terénní a ambulantní služby pro seniory pomáhá v řešení problematiky života seniorů v návaznosti na demografický vývoj v Moravskoslezském kraji. Tuto problematiku zastřešuje také Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který by měl ve svém důsledku vést ke zvýšení kvality života všech generací. Předkládaný návrh rovněž zohledňuje potřeby rodin, které jsou schopny a ochotny nést odpovědnost za život svých seniorů a zároveň návrh respektuje právo seniora setrvat i s handikapy způsobenými stářím ve svém přirozeném prostředí.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK se rovněž zabývá problematikou ohrožených dětí, a to v návaznosti na podporu funkční pěstounské péče. Část předkládaného návrhu je proto zaměřena na rozšíření podpory pěstounské péče, která je garantovaná státem a zároveň rozšíření odborného sociálního poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů, kdy je nezbytné reflektovat na prudce klesající počet rodin, které zůstávají celistvé. Neúplná rodina pak často ztrácí přirozenou schopnost být funkční pečující rodinou

Návrh na využití objektu bývalé ZŠ na ulici Mánesova aspiruje na schválení svou potřebností, koncepčností, komplexností, zohledněním finančních možností města a naplňováním priorit dle strategických dokumentů. Zároveň tento návrh na využití objektu bývalé ZŠ plně respektuje hlavní zásady poskytování sociálních služeb, kterými jsou dostupnost, směřování k sociálnímu začleňování osob a celková zaměřenost na člověka s ohledem na efektivitu poskytovaných sociálních služeb. 

Realizace návrhu má dvě fáze, které se dotknou dvou objektů ve vlastnictví města Havířova (bývalá ZŠ, sídlo SSmH na ul. Přemyslova 12) a jednoho subjektu, kterým je příspěvková organizace města (SSmH):

 

I.

Současné sídlo SSmH na ul. Přemyslova 12, Havířov-Podlesí

 

Aktuální stav: v objektu sídlí ředitelství SSmH a dále ambulantní a terénní sociální služby: Služby pro rodiny, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Linka důvěry, Centrum prevence. S novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byly zavedeny nové služby v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a rozšířen odborný tým pracovníků provázejících pěstounské rodiny.  V současnosti, kdy stát podporuje pěstounskou péči jako vhodnou alternativu pro řešení situace ohrožených dětí, s efektivně nastavenou spoluprací s OSPOD MmH a pěstounskými rodinami, je předpoklad dalšího rozšíření těchto služeb a stávající prostory již nyní nedostačují. Objekt je pro potřeby rodin s dětmi velmi vhodně situován, současné nastavení sociálních služeb pro rodiny s dětmi je komplexní, s velmi dobrou návazností a zasíťováním.

Návrh: objekt na ul. Přemyslova 12 poskytne plně prostor pro rozšíření služeb pro rodiny po přestěhování ředitelství SSmH do části zrekonstruovaného objektu bývalé ZŠ na ul. Mánesova.  Náklady na rekonstrukci objektu na ul. Přemyslova nejsou žádné, přepokládá se pouze případné dokoupení části zařízení. Rozšíření odborného sociálního poradenství a služeb pro náhradní rodinnou péči bude z velké části hrazeno ze státního příspěvku na pěstounskou péči, který je vázán na uzavření dohod o výkonu pěstounské péče.    

Přínos: pomoc ohroženým dětem, rozšíření služeb, jejichž náklady garantuje stát, naplňování strategických dokumentů města, návrhem nejsou navýšeny dosavadní náklady na provoz objektu, nebude dotčena dosavadní funkčnost v souvislosti s okolní bytovou zástavbou, sekundárním přínosem je navýšení pracovních míst ve městě.

II.

Objekt bývalé ZŠ na ul. Mánesova

Aktuální stav: chátrající nevyužitý objekt, kdy město Havířov hradí náklady spojené s nezbytnou konzervací objektu a ostrahou. V těsné blízkosti objektu se nachází objekt sociálních služeb, ve kterém jsou v současnosti poskytovány sociální služby pro seniory.  Jedná se o odlehčovací službu respitní péče, pečovatelskou službu, domovinku-denní stacionář. V blízkosti se nachází nemocnice s poliklinikou.

Zřízení další pobytové služby pro seniory je pro město Havířov v souvislosti s náklady na rekonstrukci objektu a následnými provozními náklady nereálné. Na základě provedené změny v zásadách pro přidělování bytů zvláštního určení lze předpokládat, že aktuální počet žadatelů o pobytové služby pro seniory je neodůvodněný a může vyplývat např. z obav seniorů z blízké budoucnosti nebo z nedostupnosti péče a podpory v přirozeném prostředí. Dále je odbornou veřejností doloženo, že pobyt seniorů v jejich přirozeném prostředí má kladný vliv na jejich zdravotní i psychický stav. Také z  těchto důvodů je potřeba se zaměřit na poskytování takových terénních a ambulantních sociálních služeb, které pomůžou zajistit seniorům a jejich rodinám možnost co nejdelšího pobytu seniora v jeho přirozeném prostředí.

Návrh: objekt bývalé ZŠ poskytne prostor pro sídlo ředitelství SSmH a dále bude sídlem ambulantních a terénních sociálních služeb: telefonická krizová pomoc (zvážit, zda nadále zachovat jako středisko SSmH), zdravotní rehabilitace (přesunutá z domu s pečovatelskou službou na ul. Karvinská, avšak rovněž zvážit, zda bude nadále zachována jako středisko SSmH), nově registrované služby-např. tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby a rozšíření pečovatelské služby. Zřídit pracoviště mobilního hospice. Dle potřeby lze přesídlením pečovatelské služby umožnit rozšíření odlehčovacích služeb respitní péče ve stávajícím objektu SSmH (ul. Moskevská).  

Tzv. pavilony objektu bývalé ZŠ umožňují lépe naplnit potřeby uživatelů služeb a také pracovníků pro lepší a účelnější členění plánovaných sociálních služeb. Uspořádání objektu v tzv. pavilonech je vhodné také v případě přesídlení ředitelství SSmH, kdy bude zajištěna samostatnost a suverenita jednotlivých středisek. 

 Objektu přilehlé sportovní hřiště umožní rozšíření parkovací plochy pro dojíždějící uživatele služeb, pracovníky,  ale také pro občany okolních obytných bloků. Následně lze předpokládat uvolnění podélných parkovacích míst na ul. Moskevské, které v současnosti omezují přehlednost a bezpečnost v dané lokalitě.

Plavecký bazén, po zvážení nákladů na rekonstrukci, lze využít pro zdravotní rehabilitaci v případě, že bude zachována zdravotní rehabilitace jako středisko SSmH a přemístěna do objektu bývalé ZŠ. Pro efektivní  využití je dále možné zvážit zpřístupnění bazénu veřejnosti.  

Plánovaný roční rozpočet: Náklady na rekonstrukci budou obvyklé v souvislosti se stavem objektu, s možností rekonstrukce bazénu a vybudování parkoviště na místě nevyužitého hřiště. Rekonstruovat bazén a budovat parkoviště lze také  v dalších etapách.

Přepokládané náklady na provoz ambulantních a terénních služeb budou nesrovnatelně nižší než při provozu objektu s pobytovou službou, viz. příloha

V rámci péče o občany v seniorském věku lze vyčlenit příspěvek na pečovatelskou službu (např. poskytnutí 5 hod v měsíci zdarma-motivační prvek) z rozpočtu města.

Přínos: rozšíření terénních a ambulantních  služeb pro seniory, naplňování strategických dokumentů města, ambulantní a terénní služby mají prokazatelně nižší náklady než služby pobytové, možnost seniorů setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, sekundárním přínosem je zachování nájemních vztahů v rámci překotného uvolňování bytů ve vlastnictví města, přínos v oblasti nových pracovních příležitostí (např. pracovníci v soc. službách-možnost čerpat příspěvky z ÚP)

autor: Šárka Plawná

Kotlíkové dotace pro Havířov mohou lidem pokrýt až 95 procent nákladů 

Také obyvatelé Havířova mohou v roce 2016 získat dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podmínkou je výměna těchto kotlů za automatické na pevná paliva, biomasu, případně kombinaci obou - vždy s emisní třídou 5+, za tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla může podpora činit 70 až 80 procent nákladů na pořízení nového zdroje tepla z maximální částky 150 tisíc korun. 

Výše uvedená podpora bude lidem v Havířově navýšena o dalších 5 procent, protože město spadá do tzv. prioritního území s dlouhodobě znečištěným ovzduším. Pěti procenty podpoří výměnu neekologických kotlů ze svého rozpočtu také Moravskoslezský kraj a dalšími 5 procenty ji ze svého rozpočtu podpoří statutární město Havířov, což na listopadovém jednání schválili havířovští zastupitelé. Lidé tak mohou dosáhnout na podporu ve výši 95 procent nákladů na pořízení nového kotle. 

8. zasedání ZMH 

15.12.2015

Co se mimo jiné dělo na včerejším zastupitelstvu? A co nového to znamená pro občany města?

- Havířov v květech bude až v r. 2018 a dále v intervalech 4x za 10 let, nám by stačil 1x za pět let až nad hlavu, ale alespoň něco.
- Havířov snížil své zadlužení.
- Bohužel také město snížilo své rezervy.
- V roce 2016 očekává město o 5% vyšší příjmy než výdaje.
- Že zástupci tří stran (ČSSD, KSČM, ANO) jsou podezřelí v kauze policejního vyšetřování hospodaření MRA.
- V MRA mají zaměstnanci náladu na bodu mrazu.
- MRA navrhuje zvýšení nájmu v městských bytech což je pro KDU-ČSL absolutně nepřijatelné.
- Občané mají výhrady k nepřehledné anketě přednádražního prostoru - podle nás se ani tato ani anketa o ohňostroji vedení města zrovna nepovedla.
- Že vedení města počítá v rozpočtu s 2,5 mil. korun na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, přestože ví, že skutečná cena bude vyšší až o další 2 mil. korun.
- Už víme jak se bude cestovat na terminál Hranečník, kolik ušetříme na jízdném s kartou ODIS, a že ze II. etapy Šumbarku povede nová linka do Ostravy 
- KDU-ČSL navrhla odpuštění poplatků za odpady dětem do 3 let, zastupitelstvo by se mělo k našemu návrhu vrátit v lednu a náš návrh by mohl platit od poloviny roku 2016.

Novoroční ohňostroj 

1.12.2015

Vedení města před nedávnem vyhlásilo anketu, kdy by si občané Havířova přáli ohňostroj. Po přečtení navrhovaných možností jsme si nebyli jistí, zda jde o legraci, alibismus nebo vážně míněnou věc. Takže pokud ještě nevíte ohňostroje budou opět dva - na rozsvícení vánočního stromu (tohle opravdu nechápeme) a na Silvestra o půlnoci.

_vyr_22

Nominační konference 

10.11.2015

Na  nominační konferenci si moravskoslezští lidovci zvolili prvních 12 kandidátů pro krajské volby, které se budou konat na podzim příštího roku. 
Lídrem kandidátky se stal ředitel Charity České republiky Lukáš Curylo. Na dalších místech jsou zastoupeni kandidáti z jednotlivých okresů kraje. Dvojkou na kandidátce je Jiří Navrátil, místostarosta obce Mořkov, následován ekonomkou Evou Šillerovou z Havířova. Okres Frýdek – Místek zastupuje starosta a senátor Jiří Carbol, dále za okres Opava je to manažer Petr Baránek a šestici uzavírá projektant Karel Siuda z Krnova.
„Svoje zvolení lídrem kandidátky pro krajské volby beru jako ocenění své dosavadní práce. V kampani se chceme zaměřit na rozšíření sociálních služeb, zvýšení úrovně středního školství a zlepšení stavu ovzduší“ řekl po zvolení kandidátky Lukáš Curylo. 
11-kandidatu

7. zasedání ZMH 

9.11.2015

V pondělí 2.11. 2015 se uskutečnilo 7. Zasedání Zastupitelstva města Havířova. Dovolte, abychom Vás v krátkosti informovali o jeho průběhu.

Na začátku jednání byli zastupitelé informováni o rezignaci Ing. Osmanczyka. Následně složil slib nový člen zastupitelstva MUDr. Dlábek. 

Zastupitelstvo projednávalo mimo jiné žádost o odkoupení zdravotního střediska na ul, Dlouhá. Zájem projevili lékaři, kteří jsou ve středisku v nájmu. Navrhovali jsme tento bod odložit a nechat zpracovat ještě jeden znalecký posudek, který by stanovil reálnou cenu objektu. Bohužel náš návrh nebyl přijat a koalice prodej zamítla. Považujeme to za chybu, protože kdo jiný by měl objekt získat než lékaři, kteří zde mají ordinace a zavázali se budovu renovovat v částce minimálně 20 milionů.

Další zajímavým bodem bylo rozdělování dalších dotací sportovním i mimosportovním subjektům, Zastupitelstvo rozdělilo celou zbývající částku. Největší díl 830 000 Kč získala soukromá společnost na nákup polohovacích lůžek. My jsme v tomto bodu hlasovali proti.

Vedení města jsme upozornili na neúnosnou situaci křižovatky Studentská x Dlouhá a navrhli vybudování kruhového objezdu.

Marek Plawny, Eva Šillerová 

Společně jsme pomohli Peťovi 

25.9.2015

Ve čtvrtek 24.9.2015  členové a sympatizanti  MO KDU-ČSL Havířov zorganizovali 2. ročník charitativní akce "Procházka pro dobrou věc" na pomoc malému chlapci Peťovi z Havířova, který se narodil postižený několika vážnými nemocemi.

Do procházky se zapojilo 230 lidí a mnohem víc nás přišlo podpořit nebo si aspoň zaskákat v hradu či pohrát v Montessori Bimbonido školičce.

 Za každého účastníka slíbila MO KDU-ČSL Havířov zaplatit občanskému sdružení 20,- Kč a nakonec částku zaokrouhlila na 6.000,- Kč.

 Děkujeme tímto všem za účast a podporu.

Bylo to krásné odpoledne a těšíme se na příští ročník.

 autor:Eva Šillerová

Dsc_0041

6. zasedání ZMH 

V pondělí 14.9.2015 se uskutečnilo 6. Zasedání Zastupitelstva města Havířova. Dovolte, abychom Vás v krátkosti informovali o jeho průběhu.

Na začátku jednání se přišel představit nový vlastník areálu Merkur. Informoval zastupitele, že do konce září zruší ubytovnu a následně začne revitalizovat všechny tři objekty i přilehlý areál.

Za zmínku jistě stojí smlouva města s Armádou spásy, která by měla zajistit prostupné bydlení pro lidi v nouzi, kteří chtějí svoji situaci řešit.

Další zajímavým bodem bylo rozdělování dalších dotací sportovním i mimosportovním subjektům, zde jsme se snažili navýšit dotaci alternativnímu vzdělávání v Montessori školce. Bohužel ke schválení nám chyběly tři hlasy.

Naopak se na náš návrh podařilo schválit usnesení, které doporučuje Radě města zřídit občanské komise i v městských částech Podlesí a Město.

V závěru jednání se schvalovalo deklarativní prohlášení podpory předčasnému odchodu do důchodu pro zaměstnance dolů a podpoře vzniku průmyslové zóny Na Barboře. Bylo až s podivem, že tento bod se projednával téměř dvě hodiny. Nakonec byl schválen všemi členy zastupitelstva mimo členy hnutí ANO.

V příštích týdnech nás čekají rozpočtová kolečka a příprava rozpočtu na rok 2016, který by mělo schvalovat listopadové zastupitelstvo.

Marek Plawny, Eva Šillerová 

25-150914-havirov-zastupitelstvo_galerie-980

Procházka pro dobrou věc - 2. ročník 

7.9.2015

Členové a sympatizanti KDU-ČSL se opětovně rozhodli společně s občanským sdružením Pomoc pro Peťu pomoci malému 5 letému chlapci Peťovi z Havířova, který se narodil postižený několika vážnými nemocemi. Více informací o Peťovi i občanském sdružení naleznete zde: http://www.pomocpropetu.cz/

Jak bude akce probíhat: 

Ve čtvrtek 24.9.2015 od 16 do 18 hodin se můžete projít po krátké trase po pěší zóně od Sběrny na Selské podél ulice Na nábřeží k Nealkobaru Na Vyhlídce. Jedná se o cca 500 metrů. 

KDU-ČSL pro Havířov dá občanskému sdružení Pomoc pro Peťu 20,- Kč za každého účastníka procházky, který dostane na počátku trasy (u sběrny) žeton, který předá členům KDU-ČSL u Nealkobaru Na Vyhlídce, kde na Vás a Vaše děti bude čekat velký skákací hrad. 

Pro každého účastníka bude navíc čekat malá odměna.

V místě budeme zároveň vybírat víčka z PET lahví a další recyklovatelná víčka, jejichž výčet naleznete na: https://www.facebook.com/groups/529113990545046/

Proto prosím nevyhazujte tato víčka, sbírejte je a v den akce nám je přineste. Děkujeme! 

Pokud jen trochu můžete přijďte!

11953214_744521062343566_9144524904603019379_n

Svolali jsme mimořádnou komisi životního prostředí 

20.8.2015

Na konci července 29.7.2015 svolala předsedkyně Komise životního prostředí rady města Havířova Eva Šillerová mimořádné zasedání, jelikož Moravskoslezský kraj vydal nový návrh Plánu odpadového hospodářství, jehož součástí je samozřejmě i město Havířov a termín pro připomínky víc než hořel. Zároveň vydal další dokument koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek“.

Tyto dokumenty jsou velmi zásadní pro Havířov a jeho další vývoj v oblasti životního prostředí, a proto bylo nezbytné, aby komise zasedla a předala jasné stanovisko radě města. Diskuse byla velmi živá a vytvořili jsme několik významných podnětů, které jsme radě předali. Vznikly konkrétní připomínky k oběma dokumentům, které vedení města schválilo a poslalo jako Připomínky na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Postoj Havířova k těmto dokumentům je velmi důležitý, neboť zahrnují budoucí nástroje, postupy a plány pro naše okolí. Hlavním tématem byla samozřejmě spalovna, které se dokument POH věnuje nejvíce.

V případě zájmu Vám rádi dokumenty poskytneme.

Radniční listy 

Prostor pro odlišné názory v radničních novinách? V našem kraji velká bída: u ostravského, havířovského, opavského, karvinského, kravařského, vítkovského či jablunkovského zpravodaje žádnou názorovou pestrost nenajdete. Podle sdružení Oživení platí lidé především za politickou exhibici vedení jednotlivých radnic. Více si můžete přečíst zde

Co dál s hotelem Merkur ? 

25.6.2015

Při zjištění, že je areál Merkuru prodán společnosti Merkur Development a následné kontroly obchodního rejstříku, kde jsme zjistili účast ve vedení společnosti pana Figela (jednatele společnosti) v 14 dalších společnostech, jsme se domnívali, že se můžeme obávat dalšího podvodného postupu tak, jak je to v našich končinách běžné.
Podle posledních informací, které jsme však dostali, to vypadá, že pan Figel má s Merkurem opravdu investiční plány. Vysvětlení účasti v tolika společnostech je prý z důvodu usnadnění čerpání evropských dotací a úvěrů. Budeme tedy doufat, že prodej bude pozitivním přínosem pro Havířov.

Rada se odmítla zabývat problémem s menšinami 

14.3.2015

V souladu s naším předvolebním programem jsme navrhli Radě města, aby zřídila Komisi pro národnostní menšiny. Moravskoslezský kraj a některá statutární města zřídily Výbor nebo komisi pro národnostní menšiny, přestože jim zákon tuto povinnost neukládal. Tento trend je dále patrný v celé České republice. Přímo komise pro národnostní menšiny mají v městech jako Cheb, Most, Lovosice, Stříbro, Praha 8.

Dle našeho návrhu hlavními cíly komise mělo být:

  1. Podporovat integrace národnostních menšin na principech rovnosti a vzájemného porozumění.
  2. Podporovat a rozvíjet konkrétní programy v oblasti vzdělávání a výchovy, kultury, bezpečnosti, v sociální oblasti a dalších aspektech života týkajících se národnostních menšin.
  3. Zvyšovat šance příslušníků národnostních menšin ovlivnit vzájemné soužití všech občanů města Havířova.
  4. Přispívat k pozitivnímu pohledu na život národnostních menšin na území města Havířova.
  5. Efektivními opatřeními přispět k udržení tradice polského národnostního školství ve městě.
  6. Seznamování se s problematikou sociálně vyloučených romských lokalit.
  7. Seznámit se s problematikou cizinců a azylantů žijících na území města Havířova.
  8. Kooperací s příslušnými odbory MmH zajistit větší provázanost jednotlivých opatření ve prospěch národnostních menšin.
  9. Zapojením zástupců organizací zabývajících se problematikou národnostních menšin na území statutárního města Havířova posílit participaci města a kraje při tvorbě politiky vzájemné národnostní snášenlivosti a kulturního obohacování.
  10. Přispět k efektivnější komunikaci příslušníků národnostních menšin a lokální samosprávy.

 Bohužel Rada města náš návrh neschválila, s odůvodněním, že v Havířově neexistuje problém s národnostními menšinami.

autor:Marek Plawny 

První investor v areálu Dolu Dukla 

3.4.2015

Včera se někteří zastupitelé zúčastnili exkurze ve výrobním závodě Mölnylcke Health Care v Karviné, kde se připravují chirurgické sety. Firma bude stavět nový výrobní závod a sterilizaci v průmyslové zóně Dukla. Vedení společnosti představilo svou společnost v tom nejlepším světle. Věříme, že bude přínosným investorem i pro Havířov.

Firma vyrábí bariérové prvky = náplasti, gázy, jednorázové pláště, roušky a další. Hlavní náplní je příprava chirurgických setů. Zaměstnává téměř 700 lidí a to 70 % žen a ve výrobě 99,9% žen. Firma se stále vyvíjí a má rostoucí trend. Jedná se o významného investora v našem kraji.

11091111_970223812987877_597857335_o

autor:Eva Šillerová

Tři měsíce od komunálních voleb 

28.2.205

Po více než sto dnech od zvolení nové koalice v Havířově, složené z KSČM, ANO a HPH, je čas na krátké zhodnocení.  Tři měsíce jsou již dostatečně dlouhá doba, aby se noví členové rady zorientovali a začali naplno pracovat.

Co se podle nás nové koalici podařilo? Klad vidíme  ve snaze alespoň trochu šetřit. Vítáme tak zkrácení trvání velikonočního a vánočního městečka i Havířovských slavností. Dobrou zprávou  je také  příchod prvního investora do průmyslové zóny Dukla. Pozitivně vnímáme i přebytkový rozpočet na rok 2015.

Naopak co nové koalici vytýkáme? Radě města chybí programové prohlášení.  Nikdo tak vlastně neví  kam současná koalice chce  město posunout. Nesouhlasíme s navyšováním odměn v městských společnostech.

Největším zklamáním je ovšem přístup koalice k opozici. Transparentnost, tolik zmiňovaná před volbami, je pryč a byla nahrazena obstrukcemi vedení města k přístupu k informacím.

autor:Marek Plawny

 

Ustavující zastupitelstvo 

8.11.2014

Nové vedení statutárního města Havířov zvolilo v pátek 7. 11. 2014 ustavující zastupitelstvo. Primátorem Havířova je Daniel Pawlas. Náměstky primátora jsou  zvoleni Eduard Heczko z KSČM, Ivan Bureš z hnutí ANO 2011 a Daniel Vachtarčík z Hnutí pro Havířov. 

Ustavující zastupitelstvo volilo také neuvolněné členy rady města. Kromě vedení Havířova v radě zasedají Alice Hegyi, Štefan Langer a Tomáš Ptáček za KSČM, jedenáctičlennou radu doplňují Josef Bělica, Peter Hrabčák, Róbert Masarovič a Alena Olšoková - všichni z hnutí ANO 2011. 

Zastupitelé zvolili rovněž členy a předsedy finančního a kontrolního výboru, v obou je po devíti zástupcích stran, které jsou v zastupitelstvu. Předsedou finančního výboru je Zdeněk Osmanczyk z ČSSD, kontrolní výbor povede Marek Plawny za KDU-ČSL. 

Výsledky komunálních voleb 

10632817_722292427860584_4723848021748740735_n

Byli jsme oceněni Fórem 50% 

4.10.2014

Dobry den,

jmenem Fora 50 %, neziskove organizace, ktera podporuje vyvazene zastoupeni zen a muzu v politice, Vam zasilam tiskovou zpravu, kde ocenujeme vyvazen zastoupeni zen a muzu na kandidatni listine Vaseho uskupeni.

Na webu je zprava zverejnena zde: 

http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/tz-zastoupeni-zen-na-kandidatnich-listinach-havirovZa Forum 50 %,

Marcela Adamusova

Předvolební speciál ČRo Ostrava: HAVÍŘOV 

Celý rozhalsový pořad o Havířovu si můžete poslechnout zde

On line rozhovor s naší krajskou zastupitelkou 

1.10.2014

Celý rozhovot si můžete přečíst zde

Sillerova-online-20140930_denik-380

Společně jsme pomohli Péťovi 

22.9.2014

Hrad

Děkujeme všem, kteří se společně s kandidáty KDU-ČSL do Zastupitelstva města Havířova zúčastnili Procházky pro dobrou věc.

Akci podpořilo 185 účastníků. Za každého účastníka věnujeme občanskému sdružení Pomoc pro Peťu 20,- Kč tj. 3 700 Kč.

Tuto částku jsme se rozhodli navýšit na 5 000 Kč.

Procházka pro dobrou věc 

4.9.2014

10574471_851216898221903_4477580125857758918_n

Kandidáti KDU-ČSL se rozhodli společně s občanským sdružením Pomoc pro Peťu pomoci malému 3 letému chlapci Peťovi z Havířova, který se narodil postižený několika vážnými nemocemi. Více informací o Peťovi i občanském sdružení naleznete zde: http://www.pomocpropetu.cz/

Jak bude akce probíhat: 

V pátek 19.9.2014 od 16 do 18 hodin se můžete projít po krátké trase po pěší zóně od Sběrny na Selské podél ulice Na nábřeží k Nealkobaru Na Vyhlídce. Jedná se o cca 500 metrů. 

KDU-ČSL pro Havířov dá občanskému sdružení Pomoc pro Peťu 20,- Kč za každého účastníka procházky, který dostane na počátku trasy (u sběrny) žeton, který předá členům KDU-ČSL u Nealkobaru Na Vyhlídce, kde na Vás a Vaše děti bude čekat velký skákací hrad. 

Pro každého účastníka bude navíc čekat malá odměna.

Areál Merkur, koupit ano či ne 

7.7.2014

Primátor města v rozhovoru pro Moravskoslezský deník obhajuje záměr odkoupení areálu Merkur a podivuje se nad tím, že část zastupitelů o odkupu vůbec nehlasovala.

Argumenty primátora pro odkup musím označit za zavádějící, demagogické a z části dokonce lživé.

Pro odkoupení uvádí primátor tyto důvody:

1) 40 milionů je výhodná cena.

2) Obnovíme klid v lokalitě s vysokou kriminalitou.

3) Město se zbaví problémové ubytovny.

4) Zřídíme tam malometrání byty, sociální byty a dům s pečovatelskou službou

Postoj havířovské KDU-ČSL je takový:

ad1) Uvedená cena není vůbec výhodná za objekty v havarijním stavu. Náklady na opravu by činily minimálně 200 milionů korun.

ad2) Podle údajů městské i státní policie nevybočuje kriminalita v tomto místě z průměru ve městě. Pokles cen nemovitostí v okolí Merkuru sice klesly, ale to postihlo všechny nemovitosti v Havířově. V jiných částech města mnohdy ještě razantněji.

ad3) Město by se odkupem sice mohlo zbavit ubytovny, ale problém by přesunulo jen do jiné části města. Je třeba dodat, že i město se přidalo k obchodníkům s chudobou a provozuje vlastní ubytovnu, s nejvyšším poplatkem za ubytování v okolí.

ad4) Zřízení nových bytů je naprosto nereálná myšlenka. V Havířově jsou stovky prázdných bytů, část z nich i v majetku města. Zařízení typu domu s pečovatelskou službou je v Havířově dostatek. To co senioři opravdu potřebují je kvalitní a dostupná péče v jejich domácím prostředí.

Havířovská KDU-ČSL je právě z těchto důvodů proti odkoupení areálu Merkur. V případě, že po podzimních volbách budeme zastoupeni v městském zastupitelstvu všemi dostupnými prostředky tomuto záměru zabráníme.

autor:Marek Plawny

Zastupitelé odmítli 2 miliony korun 

17.2.2014

Několik dlouhých let se v Havířově řešil projekt výstavby obytného komplexu v proluce naproti restauraci Beskyd. Firma Zelené terasy několikrát projekt změnila, přesto stále ujišťovala, že projekt nazvaný Atrium začne stavět. Vedení města zase pochybovače chláchlila tím, že firma složila jistinu 2 miliony korun a pokud odstoupí od smlouvy tyto peníze propadnou městu a primátor opakovaně zdůrazňoval, že město samo od smlouvy neustoupí, protože firma musí platit nájem ať staví nebo ne. Jak pružná dovede koalice ČSSD, KSČM a HPH dokazuje hlasovaní, kde město samo bez jakéhokoliv důvodu vypovídá smlouvu a připravuje tak městskou kasu o 2 000 000 korun.

autor:Marek Plawny

Schůzka s ministrem kultury 

31.3.2014

Předseda naši místní organizace Marek Plawny jednal s ministrem kultury Danielem Hermanem a poslancem za náš kraj Tomášem Podivínským o problematice havířovského vlakového nádraží. Schůzky se zúčastnili i zástupci České komory architektů a občanského sdružení Důl architektury.

autor: Marek Světnička

Srovnání voleb 

Srovnání počtu voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a 2013 v Havířově.

ODS :        - 3 781

ČSSD :      - 2 233

KSČM :     + 1 526

TOP 09 :   - 1 079

KDU-ČSL :  + 448

SZ :              + 31

Podomní prodej 

25.4.2013

Pamatujete si článek na těchto stránkách zveřejněný 8.6.2012 věnovaný problematice podomního prodeje?

Pro připomenutí:

Většina z občanů Havířova se již setkala s podomními prodejci. Zboží je dnes nabízeno všude, legálními i nelegálními prostředky. U podomního prodeje jde ve většině případů o nepoctivé prodejce využívající důvěřivosti občanů. Úkolem prodejce je triky a psychologickým nátlakem přesvědčit svou „oběť“ o nákupu. Agresivita a tlak prodejců může být natolik intenzivní, že někteří z občanů si raději výrobek koupí jen proto, aby se podomního prodejce rychle zbavili. 
Vyzýváme proto vedení města, aby takový prodej zakázali a nedodržování zákazu finančně postihovali. Takový zákaz je plně v pravomoci obce a několik měst v České republice toho již využilo.

Uběhl téměř rok a světe (Havířove) div se. Vedení města, přestože se tomuto omezení delší dobu bránilo a nechtělo jej omezovat vlastním nařízením, přece jen vyslyšelo žádosti obyvatel, kteří nechtěli být obtěžováni prodejci nejrůznějšího zboží nebo dealery všemožných služeb.

Havířov jako vždy vyčkával, než tento druh prodeje zakáží v Bohumíně, Frýdku-Místku, Českém Těšíně, v Bílovci a v Karviné.

Gratuluji radnici k bleskové reakci k této problematice.

autor:Vojtěch Turza

Nová okna v městských bytech 

18.4.2013

Havířov docílil dalšího nej. Po nejdražším domově seniorů a předraženém psím útulku má i nejdražší okna v širokém okolí. Reportáž včetně zbabělého útěku primátora můžete zhlednout zde od 15 minuty. Je otázkou komu dojde se současnou koalicí na magistrátu trpělivost dřív, zda voličům nebo protikorupční policii.

autor:Marek Plawny

4. etapa regenerace panelového sídliště na Šumbarku 

18.3.2013

Předmětem investice je rekonstrukce chodníku včetně veřejného osvětlení na ulici Lidická a především pak vytvoření volnočasového areálu v lese mezi ulicemi Mládí a Jarošova. A tady se opět ocitáme v Kocourkově:

Volnočasový areál bude na svém dně zakončen vyhlídkovou věží.

Myslím, že není třeba dalšího komentáře.

autor: Marek Plawny

Město si začne vypomáhat penězi lidí v nouzi 

5.3.2013

Město s velkou pompou otevřelo velkokapacitní městskou ubytovnu uprostřed revitalizovaného sídliště, v blízkosti školy a zařízení pro volnočasové aktivity mládeže. V této ubytovně se může ubytovat 180 osob a cena jednoho lůžka činí 4 300,- Kč  na měsíc. Je logické, že kdo disponuje touto částkou na bydlení z vlastního příjmu, vyřeší si bytovou situaci sám. Domnivám se, že převážná většina ubytovaných osob bude hradit tuto částku ze sociálních dávek určených na bydlení.  Město tak bude plnit svou kasu  penězi ze státního rozpočtu. Strategické materiály vlády a kraje, které se zabývají bytovou a sociální politikou považují takové jednání obcí za neetické.

Kdu_razitko_1919_

autor: Marek Plawny

Pavel Bělobrádek u nás 

1.3.2013

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL se setkal s členy místní organizace na jejich členské schůzi ve čtvrtek 28.2.2013. Předseda strany informoval členy o finanční situaci KDU-ČSL, o strategii a vizích pro další volební období. V otevřené diskuzi zazněly názory členů místní oragnizace i předsedy na aktuální problémy naší společnosti, ale také na témata, která se týkají našeho regionu. Pavel Bělobrádek ocenil práci výboru místní organizace a členů krajského zastupitelstva.

Dsc00159

autor: Šárka Plawná

Rozpočet města 2013 

4.2.2013

ČSSD spolu s komunisty a tzv, Hnutím pro Havířov schválili rozpočet na rok 2013. Město se zadluží o dalších 300 miliónů korun. Je vidět, že s jídlem roste chuť, v roce 2012 tito lidé město zadlužili o 185 miliónů. Nejpodivnější přístup k rozpočtu však zvolil šéf místní TOP 09 pan Merta. Člen strany, která se ohání šetřením místní koalici rozpočet pochválil a následně podpořil. Takže hurá rozpočet je schválen a hoši co spolu mluví se můžou pustit do dalších předražených projektů.

autor:Marek Plawny

Miliónové alibi 

19.12.2012

Město Havířov v období let 2005 až 2011 zaplatilo za zpracování zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky a za organizaci zadávacích řízení asi pět milionů korun. Je otázkou proč, jelikož úředníků na zpracování takových dokumentů má dostatek a některá města v okolí si takovou agendu zpracovávají sama. Vedení města odůvodňuje své jednání tarnsparentností. Opravdová transparentnost se však dá udělat jednoduše a zdarma, například uveřejňováním všech zakázek na internetu. Vypadá to tak, že vedení města si pouze dělá za peníze občanů alibi,

autor:Marek Plawny 

Když vánoční strom nestačí 

3.12.2012

Na náměstí ve městech se často umísťují  vánoční stromy. Poprvé  byl  takový strom postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. Tolik k historii.

My ovšem žijeme v Havířově, kde vládnou sociální demokraté spolu s komunisty a Hnutím pro Havířov a tak musíme mít něco extra. Nejen, že musíme mít stromy dva, ale i to je vedení města málo a tak rozsvěcení stromu muselo být opět doplněno ohňostrojem. Takzvané vánoční městečko nás až do vánoc bude zahlcovat pouťovou revival zábavou a na Silvestra to zakončíme jak jinak, než dalším ohňostrojem.

autor: Marek Plawny

Z korupce je mi zle 

7.1.2013

Od Nového roku přemýšlím, zda psát na téma Klausovy amnestie, či nikoliv. Za prvé bylo, je a bude napsáno ještě hodně. Ale pro mne je to natolik závažné, že musím. Je nebetyčná drzost a arogance od našeho Bohudík již brzy exprezidenta, dávat amnestii korupčníkům, u kterých je prokázána vina! Jak se máme posunout kupředu, jak nemáme ztratit naději v lepší žití ve společnosti.

Je to hnus – korupce vládne naší republikou. Nikdo nic nikomu nedá za nic. Vždy něco za něco. Jo, kdyby za něco...spíš Něco. Štve mne pomyšlení, že konečně soudci mohli (i díky schopným vyšetřovatelům) - ikdyž několika málo - ale přece zatnout tipec těm zhýčkaným, bezcharakterním zrůdám. A NIC!

Přesto věřím, že

KRÁST SE NEMÁ!

CO NECHCEŠ, ABY ČINILI TOBĚ, NEČIŇ TY JIM!

A necelý týden před volbou nové hlavy státu ještě dodávám – spojme síly, pojďme k volbám a zvolme hlavou i srdcem, ŽENU S ČISTÝM ŠTÍTEM - ZUZANU ROITHOVOU !

autor:Blanka Weissová

Jak hospodaří město 

26.11.2012

Druhým nejzadluženějším městem nad 25 tisíc obyvatel našeho okresu je Havířov. Koalice ČSSD, KSČM a HpH nelení a vytvořila dluh na jednoho obyvatele ve výši 5 401 korun. V tomto světle mi každoroční "zábava" nazvaná Havířov v květech připadá dosti rozmařilá. Tato akce nás jen v letošním roce přišla na 5 miliónů korun.


autor: Marek Plawny

Výbory Rady MSK 

23.11.2012

Rada zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválila na svém 2. zasedání dne 22. 11. 2012 členy komisí pro volební období 2012 – 2016
KDU – ČSL budou zastupovat:

Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

Jiří Navrátil, člen zastupitelstva kraje

Komise investiční
Jana Pagáčová

Komise legislativní
Ing. Rudolf Zahradník

Komise pro občany se zdravotním postižením
předseda: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje

Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch
Ing. Eva Šillerová, členka zastupitelstva kraje

Komise pro zemědělství a venkov
Ing. Jan Kovář

Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy
Ing. Dana Forišková, Ph.D.

autor: Eva Šillerová

1. zasedání krajského zastupitelstva 

16.11.2012

Dne 9. 11.2012 se konalo první ustavující Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.Po prvotních problémech s technikou, kdy na prezenční tabuli chyběli dva zastupitelé bylo jednání zahájeno.

Ustavující zastupitelstvo zahájil a uvedl MUDr. Ivan Drábek (KDU-ČSL). Zasedání se zúčastnilo 64 z 65 zvolených zastupitelů, kteří náležitě splnili slib Moravskoslezskému kraji.

Ing. Vít Slováček za KDU-ČSL prohlásil, že nebudeme podporovat zvolení hejtmana kraje a náměstky v koalici, která je složená z KSČM. Všichni členové zvolení za KDU-ČSL také hlasovali proti jejich zvolení. Členové ODS nehlasovali.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo na svém ustavujícím zasedání hejtmana kraje Miroslava Nováka (ČSSD), 1. náměstka JUDr. Josefa Babku (KSČM) a náměstky z řad ČSSD a KSČM. Zároveň byli zvolení i členové výborů zastupitelstva a komisí rady.

autor: Eva Šillerová

Informace z klubu zastupitelů MSK 

4.11.2012

Na prvním jednání klubu zastupitelu za KDU-ČSL byl zvolen jeho předsedou Ing. Vít Slováček, místopředsedou pak Mgr.et Mgr. Lukáš Curylo.

První zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční v pátek 9. 11. 2012 od 9 hodin v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

O výsledcích zasedání Vás budu informovat.


autor: Eva Šillerová

Podzimní pohádka nejen pro děti 

29.10.2012

Milé děti, představte si, že jste v minulých komunálních volbách nevolili správně, a taky si představte, že Ti které jste volili opraví kino za sto miliónů korun. Zakázku předraží tak jako obvykle o 30% a zadají spřátelené firmě. Ptáte se proč předražují, když už určitě mají dost ze staveb, které realizovali v minulosti? Asi proto, aby nevyšli ze cviku a protože jsou takhle zvyklí. Tomu se říká mrtvé peníze, pořídí si za ně další pozemek, vilku, rodinnou pevnost nebo něco jiného co nutně musí mít, protože to mají jejich mafiánští známí.

A teď si děti představte, že za dva roky budete volit jinak. Noví lidé zakázky nedají těm stejným firmám, ale místním malým firmám, které sídlí přímo ve městě a jejich majitelé zde mají rodiny. Protože tu bydlí připusťme, že práci naúčtují plus mínus poctivě. No a teď nám zbývá v městském rozpočtu třeba 30 miliónů, které by se daly využít. Část třeba na to, aby ve městě pořádně svítilo pouliční osvětlení a ne bludičky jako teď. Taky by zbylo na opravu chodníků jinde než ve středu města. Tomu se zase říká živé peníze.

A teď dítka rychle spát, je to přece jenom pohádka, ale o těch mrtvých a živých penězích si nechte zdát.

autor: Marek Plawny

Poděkování voličům havířovské krajské zastupitelky 

15.10.2012

Vážení voliči KDU-ČSL,

dovoluji si Vám touto cestou srdečně poděkovat za Vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a také za účast ve volbách. Jsem ráda, že jste si udělali čas a i přes všeobecnou politickou nechuť přišli podpořit KDU-ČSL. Získali jsme celkem 27 536 hlasů a posílili jsme o dva mandáty, což je výsledek, který jsme nečekali a o to máme větší radost. Je to velký úspěch a to hlavně díky Vám a velice si toho vážíme. Jsme rádi, že jsme opět získali Vaši důvěru a že věříte v náš program, jehož naplnění je naším cílem. Každopádně kolektiv nás nečeká moc příjemný, ale budeme dělat maximu pro to, abyste se za nás nemuseli stydět a litovat své volby.

Jako jediný krajský zastupitel za KDU-ČSL z Havířova se budu snažit prosazovat zájmy našich občanů a proto jsem připravena komunikovat se všemi občany našeho města. Je důležité, aby i Havířov měl své zastání.

Ještě jednou Vám tedy děkuji za Vaši podporu a slibuji, že úspěšnými volbami naše práce nekončí. Naopak, uděláme všechno proto, abychom Vaši důvěru nezklamali.

Eva Šillerová

Poděkování voličům krajského lídra 

Poděkování voličům KDU-ČSL a stanovisko zvolených členů KDU-ČSL do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

14. října 2012 | V absolutním propadu všech nelevicových stran je náš volební zisk 8,60 procent a získání dvou krajských zastupitelů navíc výsledkem, na který můžeme být hrdí. Děkujeme voličům, kteří se k nám opět vrací a věří naším zástupcům v regionu i našemu programu pro Moravskoslezský kraj. Tento výsledek je pro nás zavazující.

Věříme, že jsme sestavili velmi dobrou kandidátku ze zkušených odborníků. Z lidí, které občané znají a věří jim, že budou prosazovat náš program. Všem kandidátům je třeba poděkovat za jejich nasazení při kampani i za práci, kterou během kampaně odvedli.

Na krajské úrovni budeme prosazovat Program KDU-ČSL pro Moravskoslezsko. Nezvedneme ruku pro privatizaci nemocnic a budeme bojovat za větší financování sociálních služeb. Pokud vítězná ČSSD a KSČM myslely vážně svá hesla o dostupnosti péče pro všechny, měli by nás v tom podpořit. Každopádně o tom s nimi budeme jednat.

Podpoříme vstup konkurence na regionální železnice a budeme usilovat o podporu důležitých dopravních staveb. Naší zastupitelé budou bojovat proti otevření černouhelných slojí pod Beskydami a povolení těžby břidlicového plynu. I když někteří politici horují pro těžbu v Beskydech v rámci údajného zajištění energetické bezpečnosti státu, je velká část našeho uhlí prodávána do zahraničí a zisky putují do soukromých rukou.

Tak, jak jsme slíbili, vystoupíme se zákonodárnou iniciativou v oblastech, které region trápí. Už uplynuly dva roky od posledním komunálních voleb, které byly poznamenány korupcí a kupováním hlasů. Přestože se poslanci a vrcholní politici holedbali, jak rychle změní zákony a učiní z ovlivňování voleb trestný čin, za 24 měsíců se nic nezměnilo. Pokud nechceme, aby radnice ovládli podnikatelé, kteří budou svážet voliče z nejchudších čtvrtí a za pár stokorun nebo párek a pivo si koupí rozhodovací pravomoci nad kteroukoliv obcí, pak je nejvyšší čas něco udělat. Ostravsko se svými vyloučenými lokalitami je místem, kde půjde voliče kupovat nejjednodušeji. Dále jsou nutné změny v systému vyplácení dávek na bydlení, tak jak je to zahrnuto v našem programu.lídr KDU-ČSL pro volby do Moravskosleszkého kra

Ozvěny ze zastupitelstva města - září 2012 

3.10.2012

Zastupitelstvo města se v tomto volebním období sešlo počtrnácté a nijak nevybočilo s poklidné selanky místní komunální politiky. Koalice bez problémů projednala všech 84. bodů programu a zdecimovaná opozice se nezmohla ani na mírné zkomplikování koaličního soužití.

Za zmínku stojí dotace Havířovské nemocnici na vybavení nového oddělení ORL. Zastupitelstvo rovněž schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se sazbou poplatku ve výši 552 Kč za poplatníka a kalendářní rok, což představuje zvýšení o 60 Kč - a pak, že zdražuje jen pravicová vláda.

autor:Marek Plawny

Stavba spalovny se odkládá 

13.8.2012

Stavba velké spalovny odpadů za pět miliard korun v Karviné se odkládá. Investor, kterým je společnost KIC Odpady, totiž nemůže počítat s dotací od Evropské unie.

Zprávu o odložení výstavby krajské spalovny v Karviné havířovská KDU-ČSL vítá.

Chápeme, že do budoucna je třeba vyřešit i tuto část odpadového hospodářství. Ovšem v případě tohoto projektu panovala z našeho pohledu řada nejasností. Neznali jsme dopady na životní prostředí ani nebyly právně podchycené záruky odstavení jiných zdrojů znečištění. Karvinsko je nejvíce znečištěným místem v zemi, a tak vyvstával i názor, zda by měla spalovna vzniknout právě zde.


autor: Marek Plawny

Ozvěny ze zastupitelstva města - červen 2012 

15.7.2012

Červnové zastupitelstvo opět probíhalo velmi poklidně a trvalo pouze tři a půl hodiny. K zajímavostem jistě patří výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu MFK. Zastupitelé rovněž schválili rozšířenou výuku míčových her v hale u ZŠ Žákovská. Tento krok je pro mne nepochopitelný. Proč město platí zvláštní výuku a převoz dětí autobusy na ZŠ Žákovskou, když stejnou činnost zvládají učitelé v jednotlivých školách v běžné výuce. Jediné vysvětlení je, že vedení města za každou cenu hledá plné využití haly, kterou za obrovské peníze nechalo postavit.

Již poněkolikáte zastupitelé schválili změnu a posunutí realizace zástavby proluky naproti Beskydu. Nabízí se otázka zda vybrali toho pravého investora....

Na závěr alespoň jedna dobrá zpráva, zastupitelka p.Macková, informovala o ukončení činnosti strany Věci veřejné v Havířově. Požádala aby její bývalí členové, zvolení do zastupitelstva, byli vedení jako nezařazení.

autor:Marek Plawny

Vyzýváme radní: zakažte podomní prodej 

8.6.2012

Většina z občanů Havířova se již setkala s podomními prodejci. Zboží je dnes nabízeno všude, legálními i nelegálními prostředky. U podomního prodeje jde ve většině případů o nepoctivé prodejce využívající důvěřivosti občanů. Úkolem prodejce je triky a psychologickým nátlakem přesvědčit svou „oběť“ o nákupu. Agresivita a tlak prodejců může být natolik intenzivní, že někteří z občanů si raději výrobek koupí jen proto, aby se podomního prodejce rychle zbavili.

Vyzýváme proto vedení města, aby takový prodej zakázali a nedodržování zákazu finančně postihovali. Takový zákaz je plně v pravomoci obce a několik měst v České republice toho již využilo.

Výbor MO KDU-ČSL Havířov

Změní se Radniční listy? 

26.4.2012


Dne 1. února 2012 schválila Vláda ČR, novelu tiskového zákona a podstoupila ji Poslanecké sněmovně PČR. Pokud legislativní proces proběhne bez problémů, mohly by změny v tiskovém zákonu platit od září 2012. Změny se budou týkat především tvorby komunálních a krajských novin.

Celá novela má zamezit jednostrannému ovlivňování obsahu v regionálních periodikách. Vydavatel „periodika územně správního celku“ (nově zavedený pojem v tiskovém zákoně) má povinnost poskytnout přiměřený prostor zastupiteli územně správního celku (města, kraje, Hlavního města Prahy), aby nedošlo k porušení jeho práva vyjádřit se k otázkám, které se dotýkají města, kraje, atd.

Rozhodně je to cesta správným směrem, neboť např. dnešní Radniční listy (jistě se to děje i v jiných městech) jsou hlásnou troubou poze současného vedení města. Absence opozičních názorů, nekritické vychvalování kroků vedení města, v tomto duchu jsou dneší Radniční noviny vedeny. Je bezpochyby správné změnit tento stav, ale na druhou stranu přináší novela tiskového zákona i jisté pochybnosti.

Je zarážející, že toto ustanovení o povinnosti vydavatele poskytnout prostor platí pouze pro členy zastupitelstva.Riziko, že se z regionálních novin stanou nic neříkající záznamy zákopových válek mezi armádami koalice a opozice, je v takovém případě velké. Regionální noviny mají především informovat o městských záležitostech, ale mělo by se oddělit to politické od toho nepolitického tak, aby se čtenáři znechucení politikařením nezačaly odvracet od čtení novin.


autor: Marek Plawny

Ozvěny ze zastupitelstva města - březen 2012 

10.4.2012

Jak už je v novém volebním období zvykem zastupitelstvo trvalo pouze dvě hodiny. Je smutné, že odchodem KDU-ČSL ze zastupitelstva fakticky skončila opravdová opozice v Havířově. Ze závěrů zastupitelstva stojí za upozornění, že zastupitelé schválili nákup radaru pro městskou policii, k pevné zástavbě do vozidla za 850 000 Kč. Policie tak bude moci měřit kdekoliv ve městě.

Největší diskuze byla vedena k 15. bodu programu - návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům. Celkem se rozdělilo 31 500 000 Kč.Mnoho připomínek z řad občanů se v rozpravě vedlo k dotaci 2 900 000 Kč Městskému fotbalovému klubu Havířov. Tento příjemce dotace neodevzdal do 31. 1. 2012 řádné vyúčtování dotace na rok 2011. Město však schválil MFK vyjímku a dodaci poskytlo. Snad to není tím, že vysoký činovník MFK pan Pristáš tak servilně píše o současném vedení města v Havířovském Deníku.


autor: Marek Plawny

Rekonstrukce kina Centrum 

28.2. 2012
Rekonstrukce kina Centrum je v polovině a nezbývá než se ptát, jest-li je cena 120 milionů korun adekvátní, když v nedalekém Bohumíně opravili kino ani ne za polovinu. V tisku jsem se dozvěděl, že primátor oceňuje rychlost stavby a termín předání bude dříve než stanoví smlouva. Jako bych se vrátil v čase, tam se také pětiletky plnily s předstihem.
Myslím, že už dnes by se vedení města mělo zabývat jakým filmem bude kino slavnostně otevřeno. Doporučoval bych film Prohnilí případně snímek Prachy v prachu.

autor: Marek Plawny

Rozpočet města 

22.12. 2011
Zastupitelstvo 19.prosince 2011 schválilo rozpočet města na rok 2012. Náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM) prezentoval rozpočet jako vyrovnaný, s tím, že chybějícich 184 milionů korun bude pokryto z účelových fondů a dlouhodobého úvěru. Pan náměstek záměrně ohlupuje občany města nebo se k tomu nechal přemluvit.
Pane náměstku rozpočet, kdy chybějící příjmy se dorovnávají úvěrem je deficitní.

autor: Marek Plawny

Deset polopravd a lží o vlakovém nádraží 

15.5.2014

1.Budova je bezcenná a proto její demolice nepředstavuje žádnou finanční ztrátu

Stavba Havířovského nádraží stála v roce 1969 139 milionů korun. V přepočtu na dnešní peníze obrovská částka. Jako každá dopravní stavba je obtížně rekonstruovatelná protože je nepřetržitě využívána a proto byli při samotné stavbě použity nákladné kvalitní stavební materiály .Proto aby stavba dlouho sloužila do další potřebné rekonstrukce. Jeden z argumentů je také malý počet parkovacích míst kdy právě na místě odbavovací haly má být vybudované parkoviště . Po přepočítání současných a budoucích parkovacích míst bylo zjištěno že vznikne jen +14 ( placených ?) míst navíc oproti současnému stavu.

2.Budova není Architektonicky cenná

Budova je stojící odkaz úspěchu československých Architektů na EXPO58 tzv. Bruselský styl.

Je odkazem doby kdy nedlouho po válce vznikaly velmi cenné nákladné stavby.

V budově je několik architektonických cenných stavebních prvků, které činí budovu unikátní a jedinečnou v celorepublikovém kontextu volnosti , unikátní Český architektonický prvek kubistický strop,cenná nástěnná velkoformátová 65 metrů zabírající skleněná nástěnná mozaika od. Vladimíra Kopeckého (právě použitý materiál sklo neumožnuje případnou demontáž přemístění ) . šikmo nabíhající schodiště k terase připomínající dámskou botu . Samotná budova tvar budovy je koncertem jednoduchosti a účelnosti, Na vnější fasádě z boku umístěný neonový prvek s nápisem Havířov )

 Po demolici a radikálním zmenšení nádraží o 2/3. Nahradí cennou budovu mnohem menší upravena bezcenná kancelářská budova. A toto je hrdě předkládáno jako nový moderní terminál.

3.Budova nádraží není ekonomicky využitelná

Zástupci ČD/MĚSTA tvrdí že není nikdo kdo by chtěl v nevyužitých prostorách podnikat .Jenže kdo by chtěl podnikat v

prostorách o kterých je veřejně známo že se jejich vlastník/provozovatel o tyto prostory nestará a to odrazuje i zákazníky

případných zájemců o využití. Budova může klidně sloužit jako veřejný i komerční prostor současně jako na jiných

nádražích v republice.

4.Občané havířova jsou jednotní a chtějí demolici tvrdí primátor 

Občané Havířova jsou již několik let mediálně masírováni kdy je slibovaná nová velkolepá budova .Proto mnozí mají v

hlavách jen demolici. Mnozí také ani neví co je vlastně z nádražím zamýšleno .I původně slibované prodloužení podchodu

na městskou část Šumbark bylo potichu staženo s projektu a nebude realizováno. Pan primátor hovoří o efektivitě čerpaní.

Právě Havířov co se týče čerpání a efektivity proinvestovaných prostředků obsadil 20 místo s 22 posuzovaných v kraji

5.Budovu nelze vytopit a to je pro jejího vlastníka ekonomicky neudržitelné

Přitom v hale se v zimě netopí. Jako ve většině nádraží v ČR. Jedním z Hlavních zdrojů vytápění je slunce které proniká

jednoduchým prosklením nádražního prostoru. Po zateplení a výměně jednoduchého zasklení razantní pokles tepelných ztrát.

6.Budova není bezbariérová a nejdou provést stavební úpravy pro její adaptaci aby vyhovovala současným potřebám

Přitom přístupové prostory na nástupiště o kterých se mluví zůstanou beze změny i po připravované demolici.

7. Počet cestujících klesá .

ČD ruší spoje, ale přišel nový soukromý dopravce RegioJet a počet cestujících využívajících nádraží zase stoupá.

Zástupci města chtějí navýšit počet cestujících a přemístit autobusovou dopravu k vlakovému nádraží. Tak proč když chtějí

zvýšit počet cestujících prosazují radikální zmenšení klíčové budovy nádraží . V nedaleké budoucnosti hrozí po případných

skokových nárůstech ceny pohonných hmot. Se situace v dopravě může radikálně změnit ve prospěch veřejné dopravy.

8. Budova je v havarijním stavu

Budova je po statické stránce v pořádku nebyl předložen jediný důkaz, který by dokazoval opak .

9. Budova je příliš velká

.Budova je jen jediné a hlavní městské nádraží. Havířov je pořád ještě velké město s 77000 obyvateli

a obdobná města mají obdobné velké nádraží.

10. Zástupci města tvrdí že nikdy demolici neschvalovali

Přitom mají s ČD podepsanou smlouvu o spolupráci .Jsou účasni na všech jednáních a vše co se týkalo nádraží

jednohlasně podepsali .